Gary G. Aldrin - Bücher

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Jessica
  Keppler
  Angriff der Supersoldaten (2022) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 108: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-185-4
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 108

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Alfred Bekker, Nina
  Morawietz
  Die Balduren-Ebene (2022) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 110: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-187-8
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 110
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2022) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Nina
  Morawietz
  Durch Raum und Zeit (2021) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 100: 1. Aufl. (HC) (OA)
  269 S., ISBN: 978-3-95634-172-4
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 100
 
  Hansjoachim Bernt
    Vorwort (2021) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Jessica
  Keppler
  Durchbruch nach Terra (2021) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 104: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-176-2
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 104

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Alfred Bekker, Nina
  Morawietz
  Das Geschenk der Nogk (2020) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 92: 1. Aufl. (HC) (OA)
  272 S., ISBN: 978-3-95634-145-8
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 92
 
  Hansjoachim Bernt
    Vorwort (2020) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Anton Wollnik
    Vorwort (2020) (D) (Vorwort)
    1 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Gabriel
  Wiemert
  Der Göttliche von Strak (2023) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 113: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-95634-193-9
  Preis: 18,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 113

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Hendrik M. Bekker, Jessica
  Keppler
  Der goldene Verräter (2023) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 117: 1. Aufl. (HC) (OA)
  269 S., ISBN: 978-3-95634-197-7
  Preis: 18,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 117

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Hendrik M. Bekker, Gabriel
  Wiemert
  INSTANZ in Gefahr (2023) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 115: 1. Aufl. (HC) (OA)
  269 S., ISBN: 978-3-95634-195-3
  Preis: 18,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 115

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Jessica
  Keppler
  Reise ins blassblaue Universum (2020) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 96: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-149-6
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 96
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2020) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Hendrik M. Bekker, Jan
  Gardemann, Jessica Keppler
  Rückkehr zur Sternenbrücke (2020) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 94: 1. Aufl. (HC) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-95634-147-2
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 94

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Gabriel
  Wiemert
  Die schwarze Statue von Cyrus (2022) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 112: 1. Aufl. (HC) (OA)
  269 S., ISBN: 978-3-95634-189-2
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 112
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2022) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Gabriel
  Wiemert
  Eine sichere Heimkehr (2023) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 116: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-196-0
  Preis: 18,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 116
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2023) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Jessica
  Keppler
  Stählerne Hölle (2021) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 102: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-174-8
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 102
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2021) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Jessica
  Keppler
  Das Ultimatum (2021) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 101: 1. Aufl. (HC) (OA)
  269 S., ISBN: 978-3-95634-173-1
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 101
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2021) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Jan Gardemann, Jessica
  Keppler
  Verborgen im Eis (2022) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 106: 1. Aufl. (HC) (OA)
  270 S., ISBN: 978-3-95634-183-0
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 106
 
  Anton Wollnik
    Vorwort (2022) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Anton Wollnik, Gary G. Aldrin, Alfred Bekker, Hendrik M.
  Bekker
  Zurück nach Nal (2022) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 111: 1. Aufl. (HC) (OA)
  272 S., ISBN: 978-3-95634-188-5
  Preis: 17,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 111
 
  Hansjoachim Bernt
    Vorwort (2022) (D) (Vorwort)
    2 S.