Ayman Al Nasser - Bücher

Ayman Al Nasser
  Gesang der ausgewanderten Eichenbäume (2019) (D) (SF) (?)
  Novum pro, 651: 1. Aufl. (TB) (OA)
  96 S., ISBN: 978-3-99064-651-9
  Preis: 14,50 EU

 

Ayman Al Nasser
  Radikale feministische Regierung (2020) (D) (SF) (?)
  Novum pro, 7: 1. Aufl. (TB) (OA)
  92 S., ISBN: 978-3-99107-007-8
  Preis: 14,50 EU

 

Ayman Al Nasser
  Die Weberin der letzten Wünschen (2018) (D) (F) (?)
  Novum pro, 281: 1. Aufl. (TB) (OA)
  90 S., ISBN: 978-3-99064-281-8
  Preis: 20,30 EU