Sarah Baines - Bücher

Sarah Baines
  Aaron: Magie der Hoffnung (2019) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1809: 1. Aufl. (TB) (OA)
  220 S., ISBN: 978-3-96443-809-6
  Preis: 8,99 EU

 

Sarah Baines
  Alphawölfin (2019) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1586: 1. Aufl. (TB) (OA)
  324 S., ISBN: 978-3-96443-586-6
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Wolfsgezeiten, 4

 

Sarah Baines
  Dante (2019) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1627: 1. Aufl. (TB) (OA)
  362 S., ISBN: 978-3-96443-627-6
  Preis: 11,99 EU
  Serie: House of War, 5

 

Sarah Baines
  Dinorah (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 5507: 1. Aufl. (TB) (OA)
  306 S., ISBN: 978-1-5499-5507-5
  Preis: 10,99 EU
  Serie: House of War, 3

 

Sarah Baines
  Dinorah (2020) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 7802: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2017)
  364 S., ISBN: 978-3-7502-7802-8
  Preis: 13,50 EU
  Serie: House of War, 3

 

Sarah Baines
  Eliel (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 6255: 1. Aufl. (TB) (OA)
  344 S., ISBN: 978-1-5390-6255-4
  Preis: 11,99 EU
  Serie: House of War, 1

 

Sarah Baines
  Eliel (2020) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 7767: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  404 S., ISBN: 978-3-7502-7767-0
  Preis: 14,00 EU
  Serie: House of War, 1

 

Sarah Baines
  Das Herz einer Katze (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 6198: 1. Aufl. (TB) (OA)
  96 S., ISBN: 978-1-7927-6198-0
  Preis: 5,99 EU
  Serie: Wolfsgezeiten, 2

 

Sarah Baines
  Das Herz einer Katze (2020) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 7826: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2018)
  112 S., ISBN: 978-3-7502-7826-4
  Preis: 8,00 EU
  Serie: Wolfsgezeiten, 2

 

Sarah Baines
  Das Kind des Wolfes (2018) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1218: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  420 S., ISBN: 978-3-96443-218-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Harolds Söhne, 1

 

Sarah Baines
  Das Kind des Wolfes (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 5393: 1. Aufl. (TB) (OA)
  ISBN: 978-1-5307-5393-2
  Serie: Harolds Söhne, 1

 

Sarah Baines
  Sascha (2017) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 8423: 1. Aufl. (TB) (OA)
  348 S., ISBN: 978-1-5208-8423-3
  Preis: 11,99 EU
  Serie: House of War, 2

 

Sarah Baines
  Sascha (2020) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 7783: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2017)
  396 S., ISBN: 978-3-7502-7783-0
  Preis: 14,00 EU
  Serie: House of War, 2

 

Sarah Baines
  Der schwarze Mann (2018) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 3584: 1. Aufl. (TB) (OA)
  351 S., ISBN: 978-1-9807-3584-7
  Preis: 11,99 EU
  Serie: House of War, 4

 

Sarah Baines
  Der schwarze Mann (2020) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 7820: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2018)
  424 S., ISBN: 978-3-7502-7820-2
  Preis: 14,00 EU
  Serie: House of War, 4

 

Sarah Baines
  Die Sehnsucht der Wölfe (2016) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 260: 1. Aufl. (TB) (OA)
  308 S., ISBN: 978-1-5329-0260-4
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Wolfsgezeiten, 3

 

Sarah Baines
  Die Sehnsucht der Wölfe (2020) (D) (F) (?)
  epubli Allgemeine Reihe, 8096: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2016)
  372 S., ISBN: 978-3-7502-8096-0
  Preis: 13,50 EU
  Serie: Wolfsgezeiten, 3

 

Sarah Baines
  Die Spur der Wölfin (2019) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1584: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2006)
  378 S., ISBN: 978-3-96443-584-2
  Preis: 11,99 EU
  Serie: Wolfsgezeiten, 1

 

Sarah Baines
  Die Spur der Wölfin (2006) (D) (F) (?)
  Area Allgemeine Reihe, 42: 1. Aufl. (HC) (OA)
  320 S., ISBN: 978-3-937670-42-3
  Serie: Wolfsgezeiten, 1

 

Sarah Baines
  The Sound of Mercy (2020) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 2253: 1. Aufl. (TB) (OA)
  420 S., ISBN: 978-3-96698-253-5
  Preis: 13,00 EU
  Serie: House of War, 6

 

Sarah Baines
  Wolfsbegehren (2018) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1550: 1. Aufl. (TB) (OA)
  392 S., ISBN: 978-3-96443-550-7
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Harolds Söhne, 2

 

Sarah Baines
  Zeitenwolf (2018) (D) (F) (?)
  Nova MD Allgemeine Reihe, 1551: 1. Aufl. (TB) (OA)
  148 S., ISBN: 978-3-96443-551-4
  Preis: 7,99 EU
  Serie: Harolds Söhne, 3