W.A. Ballinger - Bücher

W.A. Ballinger
  Trommeln der Finsternis (1971) (D) (HO)
  Drums of Dark Gods (1966) (US)
  Luther Horror Expert, 5: 1. Aufl. (TB) (DE)
  190 S.
  Preis: 3,80 DM
  Titelbild: Herbert Papala