Thea Beckman - Bücher

Thea Beckman
  Das höllische Paradies (2000) (D) (F)
  Het helse paradijs (1987) (NL)
  Ü: Ariel Laming, Jeanne Oidtmann-van Beck
  Urachhaus, 7323: 1. Aufl. (TB) (DE)
  398 S., ISBN: 3-8251-7323-2
  Titelbild: Marijke Meersman
  
  Rezension
  
    Matthias Neiden
      Johann Seidl (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 186
 

 

Thea Beckman
  Kinder der Mutter Erde (1996) (D) (SF) (?)
  Kinderen van moeder aarde (NL)
  Ü: Siegfried Mrotzek
  Urachhaus, 7084: 1. Aufl. (HC) (DE)
  407 S., ISBN: 3-8251-7084-5
  Preis: 39,80 DM

 

Thea Beckman
  Kinder der Mutter Erde (1999) (D) (SF) (?)
  Kinderen van moeder aarde (NL)
  Ü: Siegfried Mrotzek
  Unionsverlag Sansibar, 1042: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1996)
  481 S., ISBN: 3-293-21042-2