Hajo F. Breuer - Bücher

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Agenten gegen Cromar (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 20: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-56-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 20
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Am Ort der Macht (2006) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 2: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-17-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 2
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2006) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Jo
  Zybell
  Andromeda (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-19-1
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 4
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2007) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Bombe an Bord! (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 7: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-22-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 7

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Crekker! (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 9: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-24-3
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 9
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, H.G. Ewers, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Manfred Weinland
  Cyborg-Krise (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 13: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-46-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 13

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Dimensionsfalle (2006) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 12: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-15-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 12

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Eiswelt Terra (2006) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 1: 1. Aufl. (HC) (OA)
  348 S., ISBN: 3-937355-16-2
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 1
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2006) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave
  Erwachende Welt (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-11-1
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 8

 

Hajo F. Breuer
  Die falsche Göttin (1989) (D) (SF)
  Bastei-Lübbe Allgemeine Reihe, 11409: 1. Aufl. (TB) (OA)
  174 S., ISBN: 3-404-11409-4
  Preis: 6,80 DM
  Serie: Max Headroom, 4

 

Hajo F. Breuer
  Fluchtpunkt M53 (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 10: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-36-9
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 10

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Freunde in der Not (2006) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 10: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-13-8
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 10

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Der fünfte Wächter (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 16: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-52-8
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 16
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Konrad
  Schaef
  Die galaktische Katastrophe (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 2: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-08-3
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 2

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Das Geheime Imperium (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  347 S., ISBN: 3-937355-23-5
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 8

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Die geheimen Herrscher (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 24: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-74-1
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 24

 

Hajo F. Breuer, Ewald Fehlau, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Manfred Weinland
  Das Geheimnis der Mysterious (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 1: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-07-5
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 1

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Das Geheimnis des Feindes (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 41: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-937355-61-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 41
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Das Geheimnis des Hyperkalkulators (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 51: 1. Aufl. (HC) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-95634-013-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 51
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Nina
  Morawietz, Conrad Shepherd
  Das Geheimnis des Weltenrings (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 24: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-12-1
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 24
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Geheimsache Schweres Wasser (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 46: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-005-5
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 46
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Geheimwaffe im Einsatz (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 49: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-010-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 49
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer
  Die Gesetzlosen (1989) (D) (SF)
  Bastei-Lübbe Allgemeine Reihe, 11408: 1. Aufl. (TB) (OA)
  172 S., ISBN: 3-404-11408-6
  Preis: 6,80 DM
  Serie: Max Headroom, 3

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Gigantenfalle (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 35: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-83-1
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 35

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Gisol der Verzweifelte (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 25: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-13-8
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 25
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die goldene Hölle (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 5: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-08-1
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 5

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Grako-Alarm (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-44-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 11

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Großangriff auf Grah (2004) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 1: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 3-937355-04-9
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 1
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Oliver Johanndrees
    RZ: Point Of (2004) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Hubert
  Haensel, Conrad Shepherd
  Heerzug der Heimatlosen (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 19: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-66-0
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 19

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Helfer aus dem Dunkel (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 12: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-45-8
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 12

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Herkunft unbekannt (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-34-2
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 8

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Die Herren des Universums (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 33: 1. Aufl. (HC) (OA)
  345 S., ISBN: 978-3-905937-81-7
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 33
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Die Herren von Drakhon (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-28-8
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 4

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Hyperraum nicht zugänglich (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 38: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-86-2
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 38
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Im Netz des Diktators (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 17: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-53-5
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 17
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Im Zentrum der Macht (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 20: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-67-9
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 20

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Imperator (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 21: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-937355-57-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 21

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Jagd auf die POINT OF (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 31: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-19-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 31
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Das Judas-Komplott (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 6: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-09-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 6

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Marten
  Veit, Manfred Weinland
  Kampf um IKO 1 (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 5: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-29-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 5

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Der lebende Mond (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  347 S., ISBN: 978-3-937355-26-9
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 11
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Der letzte Kalamit (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 44: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-937355-72-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 44
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Konrad
  Schaef, Manfred Weinland
  Der Letzte seines Volkes (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 3: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-27-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 3

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Die Macht der Quanten (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 23: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-11-4
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 23
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Hubert
  Haensel, Conrad Shepherd
  Margun und Sola (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 23: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-70-9
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 23

 

Ben B. Black, Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Markt des Verbrechens (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 52: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-035-2
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 52
 
  Hansjoachim Bernt
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer
  Menschenjagd (1989) (D) (SF)
  Bastei-Lübbe Allgemeine Reihe, 11407: 1. Aufl. (TB) (OA)
  173 S., ISBN: 3-404-11407-8
  Preis: 6,80 DM
  Serie: Max Headroom, 2

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Conrad Shepherd
  Nach dem Inferno (2004) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 2: 1. Aufl. (HC) (OA)
  347 S., ISBN: 3-937355-05-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 2
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Notruf von Orn (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 26: 1. Aufl. (HC) (OA)
  346 S., ISBN: 978-3-905937-14-5
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 26
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Operation Apokalypse (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 47: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-007-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 47
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Para-Attacke (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 28: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-16-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 28
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Parock (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 45: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-937355-73-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 45
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Priester des Bösen (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 30: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-18-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 30

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Proxima Centauri (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 7: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-10-3
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 7

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Pyrrhussieg (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 42: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-937355-64-1
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 42
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Quantenfalle (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 10: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-25-1
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 10

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Rettet die Salter! (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 9: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-12-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 9

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Rettung für Sol? (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 12: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-27-6
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 12

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Rückkehr ins Ungewisse (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 37: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-85-5
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 37
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die Sage der Goldenen (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 22: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-69-5
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 22

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Saltern auf der Spur (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 6: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-21-4
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 6
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2007) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Susan
  Schwartz, Marten Veit
  Schatten über Babylon (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 7: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-33-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 7

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Schlacht um Terra (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 13: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-49-8
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 13
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Nina Morawietz
  Die Schranke im Nichts (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 27: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-15-2
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 27
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Schreckensvisionen (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 39: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-87-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 39
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Sklavenhölle (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 18: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-54-2
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 18
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Sonne ohne Namen (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 6: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-30-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 6

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die Sonne stirbt (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-07-3
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 4

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Spiegel des Todes (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 40: 1. Aufl. (HC) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-937355-60-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 40
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die Spur des Tel (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 3: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-06-5
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 3

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Conrad Shepherd
  Sternengefängnis Orn (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 32: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-80-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 32
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Manfred
  Weinland
  Das Sternenversteck (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 9: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-35-0
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 9

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Strahlungshölle W (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 5: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-20-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 5
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2007) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Stützpunkt in der Hölle (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 34: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-82-4
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 34
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Die Stunde der Synties (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 48: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-008-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 48
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer
  Sünde der Salter (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 14: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-50-4
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 14

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Terra Nostra (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 17: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-50-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 17

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Tödliche Flut (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 43: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-937355-65-8
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 43
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Tödliche Rückkopplung (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 29: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-17-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 29
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer
  Tödliche Spots (1989) (D) (SF)
  Bastei-Lübbe Allgemeine Reihe, 11406: 1. Aufl. (TB) (OA)
  176 S., ISBN: 3-404-11406-X
  Preis: 6,80 DM
  Serie: Max Headroom, 1

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Conrad Shepherd
  Unheimliche Welt (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 21: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-68-7
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 21

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Unlösbares Rätsel (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 22: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-10-7
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 22
 
  Anonym
    Ren Dhark im Überblick (2010) (D) (Art. oder Red.)
    6 S.
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Unter Rebellen (2006) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 3: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-18-4
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 3
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2006) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd
  Die Verdammten (2003) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 16: 1. Aufl. (HC) (OA)
  348 S., ISBN: 3-930515-49-0
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 16
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2003) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Manfred
  Weinland
  Verlorenes Volk (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 18: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-63-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 18

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Volk in Zwietracht (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 15: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-937355-51-1
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 15
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Vorstoß in den Hyperraum (2006) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-14-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 11

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Wächterschicksal (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 50: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-011-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 50
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Manfred Weinland
  Weiter denn je (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 14: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-47-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 14

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Welt der Goldenen (2002) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 15: 1. Aufl. (HC) (OA)
  348 S., ISBN: 3-930515-48-2
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 15

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Die Welt zerreißt (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 36: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-84-8
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 36
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Weltenverschlinger (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 19: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-55-9
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 19
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.