Stefan Breuer - Bücher

Stefan Breuer
  Das Erz der Götter (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 8384: 1. Aufl. (TB) (OA)
  315 S., ISBN: 978-1-0728-8384-5
  Preis: 10,95 EU
  Serie: Moritex, 1

 

Stefan Breuer
  Das Erz der Götter (2021) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 6849: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2019)
  320 S., ISBN: 979-8-708-96849-4
  Preis: 19,50 EU
  Serie: Moritex, 1

 

Stefan Breuer
  Die Spiele des Apuleius (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 1600: 1. Aufl. (TB) (OA)
  52 S., ISBN: 978-1-0813-1600-6
  Preis: 3,95 EU
  Serie: Moritex

 

Stefan Breuer
  Die Töchter der Zeit (2019) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 9264: 1. Aufl. (TB) (OA)
  399 S., ISBN: 978-1-0728-9264-9
  Preis: 10,95 EU
  Serie: Moritex, 2

 

Stefan Breuer
  Die Töchter der Zeit (2021) (D) (F) (?)
  Independently Pub., 7678: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2019)
  450 S., ISBN: 979-8-708-97678-9
  Preis: 19,50 EU
  Serie: Moritex, 2