Jurij Brezan - Bücher

Jurij Brezan
  Die schwarze Mühle (1968) (D) (F) (?)
  Neues Leben: 1. Aufl. (HC) (OA)
  115 S.
  Preis: 11,50 DD
  Illustriert von: Werner Klemke

   

Jurij Brezan
  Die schwarze Mühle (1983) (D) (F) (?)
  Arena Allgemeine Reihe, 1437: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1968)
  117 S., ISBN: 3-401-01437-4
  Preis: 4,90 DM

 

Jurij Brezan
  Die schwarze Mühle (1974) (D) (F) (?)
  Schaffstein Allgemeine Reihe, 143: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1968)
  117 S., ISBN: 3-588-00143-3

 

Jurij Brezan
  Die schwarze Mühle (1992) (D) (F) (?)
  Domowina Allgemeine Reihe, 934: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1968)
  163 S., ISBN: 3-7420-0934-6
  Preis: 12,90 DM
  Illustriert von: Gabriele Mothes

 

Jurij Brezan
  Die schwarze Mühle (2005) (D) (F) (?)
  Domowina Allgemeine Reihe, 2022: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1968)
  123 S., ISBN: 3-7420-2022-6
  Preis: 9,90 EU