Manfred Peter Brück - Bücher

Manfred Peter Brück
  Lascivia 2 (C) (1966) (D) (SF)
  Privatdruck Lascivia, 2: 1. Aufl. (RH) (OA)
  37 S.
  Preis: 1,50 DM
 
  Manfred Peter Brück
    Aber die feige, sinnlose Wut der Zeit (1966) (D) (Lyrik)
    3 S.
  Manfred Peter Brück
    Ballade eines verrückten Poeten (1966) (D) (Lyrik)
    3 S.
  Manfred Peter Brück
    Contergan - eine Anklage (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Es gibt keinen Schatten (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Ein Fremder im Berg (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Grausamkeit eines Bedrückten (1966) (D) (Lyrik)
    3 S.
  Manfred Peter Brück
    Der Haß der Stunde (1966) (D) (Lyrik)
    2 S.
  Manfred Peter Brück
    Ich habe verstanden (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Jagdfieber (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Der kleine Weltuntergang (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Die lachende Musik der Liebe (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Laß das fragen (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Lied des Gammlers (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Mitleid aus der Retorte (1966) (D) (Lyrik)
    2 S.
  Manfred Peter Brück
    Nichts Lebendiges mehr (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Pflichten (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Resignation (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Schlußwort (1966) (D) (Nachwort)
    2 S.
  Manfred Peter Brück
    Der seine Uhr vergaß (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Sie regiere mich (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Manfred Peter Brück
    Vor deinen Füssen (1966) (D) (Lyrik)
    1 S.
  
  Rezension
  
    Edmund J. Fiegweil
      Hagen Zboron (Hrsg.)
      Nibelungen 4