Albert K. Burmester - Bücher

Albert K. Burmester
  Der Damm von Amazonis (1951) (D) (SF)
  Netsch Die Bunten Bücher, 64: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1936)
  256 S.

   

Albert K. Burmester
  Der Damm von Amazonis (1936) (D) (SF) (?)
  Henry Burmester: 1. Aufl. (HC) (OA)
  239 S.
  Preis: 3,50 RM

   

Albert K. Burmester
  Die Erde reißt (1938) (D) (SF)
  Henry Burmester, 208: 4 - 4 Tsd. (HC) (OA)
  288 S.
  Preis: 4,80 RM

   

Albert K. Burmester
  Die Erde reißt (1952) (D) (SF)
  Netsch Die Bunten Bücher, 98: 1. Aufl. (LB) (ND) (EA: 1938)
  254 S.
  Preis: 6,50 DM

   

Albert K. Burmester
  Rohrbahn Nord (1954) (D) (SF)
  Mülbusch Zukunftsromane: 1. Aufl. (LB) (OA)
  312 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Albert K. Burmester
  Die Sonne Sixa (1938) (D) (SF)
  Henry Burmester, 211: 1. Aufl. (HC) (OA)
  288 S.
  Preis: 4,80 RM

   

Albert K. Burmester
  Die Sonne Sixa (1951) (D) (SF)
  Netsch Die Bunten Bücher, 36: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 1938)
  254 S.

   

Albert K. Burmester
  Die Stadt im Krater (1937) (D) (SF) (?)
  Henry Burmester: 1. Aufl. (HC) (OA)
  222 S.
  Preis: 3,50 RM

   

Albert K. Burmester
  Die Stadt im Krater (1951) (D) (SF) (?)
  Netsch Die bunten Bücher, 104: 1. Aufl. (LB) (ND) (EA: 1937)
  253 S.