Martin Gardner - Bücher

Martin Gardner
  Bacons Geheimnis (C) (1990) (D) (SP) (?) (Gekürzt)
  Knotted Doughnuts (1986) (US)
  Ü: Klaus Volkert
  Wolfgang Krüger Allgemeine Reihe, 800: 1. Aufl. (TB) (DE)
  167 S., ISBN: 3-8105-0800-4
  Preis: 29,80 DM
  Titelbild: Manfred Walch
 
  Martin Gardner
    Bacons Geheimschrift (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    14 S.
  Martin Gardner
    Bibliografie (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    9 S.
  Martin Gardner
    Der binäre Gray-Code (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    20 S.
  Martin Gardner
    Koinzidenzen (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    12 S.
  Martin Gardner
    Napiers Abakus (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    17 S.
  Martin Gardner
    Napiers Knochen (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    11 S.
  Martin Gardner
    Optische Beweise, geometrische Analogien (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    16 S.
  Martin Gardner
    Polywürfel (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    18 S.
  Martin Gardner
    Schnittzahlen (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    14 S.
  Martin Gardner
    Sim, Chomp und die Rennbahn (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    16 S.
  Martin Gardner
    Warings Problem (1990) (D) (Art. oder Red.)
     (1986) (US)
    12 S.

 

Martin Gardner
  Denkspiele aus der Zukunft (1982) (D) (SF) (?)
  Science Fiction Puzzle Tales (US)
  Ü: Peter Ripota
  Hugendubel, 174: 1. Aufl. (TB) (DE)
  143 S., ISBN: 3-88034-174-5
  Preis: 19,80 DM

 

Martin Gardner
  Die magischen Zahlen des Dr. Matrix (1989) (D) (SP)
  The magic numbers of Dr. Matrix (1985) (US)
  Ü: Thea Brandt, Gerhard Trageser
  Fischer Logo, 8710: 1. Aufl. (TB) (ND)
  207 S., ISBN: 3-596-28710-3
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Manfred Walch
  Serie: Dr. Matrix