David Gemmell - Bücher

David Gemmell
  Die Augen von Alchazzar (1999) (D) (F)
  The Legend of Deathwalker (1996) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28314: 1. Aufl. (HC) (DE)
  478 S., ISBN: 3-404-28314-7
  Preis: 167,00 ÖS
  Titelbild: John Howe
  Serie: Drenai-Saga, 7

 

David Gemmell
  Die Augen von Alchazzar (2001) (D) (F)
  The Legend of Deathwalker (1996) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20414: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1999)
  478 S., ISBN: 3-404-20414-X
  Preis: 7,45 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 7

 

David Gemmell
  Der Bronzefürst (1998) (D) (F)
  Quest for Lost Heroes (1990) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20347: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1995)
  349 S., ISBN: 3-404-20347-X
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 4

 

David Gemmell
  Der Bronzefürst (1995) (D) (F)
  Quest for Lost Heroes (1990) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Paperback, 28226: 1. Aufl. (PB) (DE)
  315 S., ISBN: 3-404-28226-4
  Preis: 194,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Drenai-Saga, 4
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 157
 
    Henric Meyer
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 161
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 97
 

 

David Gemmell
  Druss - Die Legende (1999) (D) (F)
  Druss - The Legend (1994) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20372: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1996)
  503 S., ISBN: 3-404-20372-0
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 6
  
  Rezension
  
    Renald Mienert
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 121
 

 

David Gemmell
  Druss - Die Legende (C) (1996) (D) (F)
  Druss - The Legend (1994) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Paperback, 28232: 1. Aufl. (PB) (DE)
  365 S., ISBN: 3-404-28232-9
  Preis: 185,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 6
 
  David Gemmell
    Der Chaoskrieger (1996) (D)
    The Chaos Warrior (1993) (E)
    100 S.
  David Gemmell
    Der Dämon in der Axt (1996) (D)
    The Demon in the Axe (1993) (E)
    106 S.
  David Gemmell
    Druss, die Legende (1996) (D)
    Druss the Legend (1991) (E)
    48 S.
  David Gemmell
    Geburt einer Legende (1996) (D)
    Birth of a Legend (1993) (E)
    106 S.

 

David Gemmell
  Der dunkle Prinz (1993) (D) (F)
  Dark Prince (1991) (E)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Bastei-Lübbe Paperback, 28213: 1. Aufl. (PB) (DE)
  586 S., ISBN: 3-404-28213-2
  Preis: 24,90 DM
  Titelbild: Geoff Taylor
  Serie: Parmenion, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Gerd Rottenecker
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 110
 
    Karl E. Aulbach
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 145
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 86
 
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1993 / 2
 

 

David Gemmell
  Der dunkle Prinz (1996) (D) (F)
  Dark Prince (1991) (E)
  Ü: Ralph Tegtmeier
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20292: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1993)
  637 S., ISBN: 3-404-20292-9
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Geoff Taylor
  Serie: Parmenion, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Gerd Rottenecker
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 110
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 104
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 

 

David Gemmell
  Des dunklen Ritters Heldenlied (1996) (D) (F)
  Morningstar (1992) (E)
  Ü: Dietmar Schmidt
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20296: 1. Aufl. (TB) (DE)
  395 S., ISBN: 3-404-20296-1
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Mike Posen
  
  Rezension
  
    Markus Vosteen
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 166
 
    Heiko Thimm
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114
 

 

David Gemmell
  Eisenhands Tochter (2002) (D) (F)
  Ironhand's Daughter (1995) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20441: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2000)
  476 S., ISBN: 3-404-20441-7
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Saris R. Morrill
  Serie: Die Falkenkönigin, 1

 

David Gemmell
  Eisenhands Tochter (2000) (D) (F)
  Ironhand's Daughter (1995) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28321: 1. Aufl. (HC) (DE)
  476 S., ISBN: 3-404-28321-X
  Preis: 182,00 ÖS
  Titelbild: Saris R. Morrill
  Serie: Die Falkenkönigin, 1
  
  Rezension
  
    Renald Mienert
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 128
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08: David
 

 

David Gemmell
  Im Reich des Wolfs (1999) (D) (F)
  Waylander II (1992) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20359: 1. Aufl. (HC) (NA) (EA: 1996)
  415 S., ISBN: 3-404-20359-3
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Mick Posen
  Illustriert von: Markus Fabian
  Serie: Drenai-Saga, 5

 

David Gemmell
  Im Reich des Wolfs (1996) (D) (F)
  Waylander II (1992) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Paperback, 28229: 1. Aufl. (PB) (DE)
  334 S., ISBN: 3-404-28229-9
  Preis: 185,00 ÖS
  Titelbild: Mick Posen
  Serie: Drenai-Saga, 5
  
  Rezension
  
    Henric Meyer
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 161
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 106
 

 

David Gemmell
  Im Zeichen des Dunklen Mondes (2001) (D) (F)
  Dark Moon (1996) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28329: 1. Aufl. (HC) (DE)
  478 S., ISBN: 3-404-28329-5
  Preis: 13,45 EU
  Titelbild: Michael Whelan

 

David Gemmell
  Im Zeichen des Dunklen Mondes (2004) (D) (F)
  Dark Moon (1996) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20497: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2001)
  478 S., ISBN: 3-404-20497-2
  Preis: 8,90 EU
  Titelbild: Michael Whelan
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2004/10
 

 

David Gemmell
  Die Keltenkriege (2003) (D) (F)
  The Hawk Eternal (1995) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20457: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2000)
  472 S., ISBN: 3-404-20457-3
  Preis: 7,90 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Die Falkenkönigin, 2

 

David Gemmell
  Die Keltenkriege (2000) (D) (F)
  The Hawk Eternal (1995) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28324: 1. Aufl. (TB) (DE)
  452 S., ISBN: 3-404-28324-4
  Preis: 12,73 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Die Falkenkönigin, 2

 

David Gemmell
  König der Geister (2000) (D) (F)
  Ghost King (1988) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20384: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1997)
  346 S., ISBN: 3-404-20384-4
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Die Steine der Macht, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 140
 
    Renald Mienert
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 128
 

 

David Gemmell
  König der Geister (1997) (D) (F)
  Ghost King (1988) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. phantast. Lit., 28303: 1. Aufl. (HC) (DE)
  346 S., ISBN: 3-404-28303-1
  Preis: 145,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Die Steine der Macht, 1

 

David Gemmell
  Die Legende (1994) (D) (F)
  Legend (1986) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Paperback, 28218: 1. Aufl. (PB) (DE)
  365 S., ISBN: 3-404-28218-3
  Preis: 24,90 DM
  Titelbild: Mark Harrison
  Serie: Drenai-Saga, 1
  
  Rezension
  
    Bernd Kronsbein
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 131
 
    Hermann Urbanek
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 1998
 
    Sabine Lang
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 150
 
    Karl E. Aulbach
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 151
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 91
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 89
 

 

David Gemmell
  Die Legende (1997) (D) (F)
  Legend (1986) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20307: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1994)
  462 S., ISBN: 3-404-20307-0
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 1
  
  Rezension
  
    Bernd Kronsbein
      Thomas Tilsner (Hrsg.)
      Science Fiction Media 131
 
    Hermann Urbanek
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 1998
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 112
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 

 

David Gemmell
  Die Legende (2016) (D) (F) (?)
  Legend (1986) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Knaur Allgemeine Reihe, 51964: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1994)
  464 S., ISBN: 978-3-426-51964-6
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Drenai-Saga, 1

 

David Gemmell
  Das letzte Schwert (2000) (D) (F)
  Last Sword of Power (1988) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20402: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1998)
  318 S., ISBN: 3-404-20402-6
  Preis: 7,62 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Die Steine der Macht, 2
  
  Rezension
  
    Renald Mienert
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 139
 

 

David Gemmell
  Das letzte Schwert (1998) (D) (F)
  Last Sword of Power (1988) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28308: 1. Aufl. (HC) (DE)
  333 S., ISBN: 3-404-28308-2
  Preis: 19,90 DM
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Die Steine der Macht, 2

 

David Gemmell
  Der Löwe von Macedonien (1993) (D) (F)
  Lion of Macedon (1990) (E)
  Ü: Wolfgang Neuhaus
  Bastei-Lübbe Paperback, 28212: 1. Aufl. (PB) (DE)
  556 S., ISBN: 3-404-28212-4
  Preis: 24,80 DM
  Titelbild: Geoff Taylor
  Serie: Parmenion, 1
  
  Rezension
  
    Gerd Rottenecker
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 106
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 80
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Karl E. Aulbach
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 143
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 103
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 84
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 86
 
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1993 / 2
 

 

David Gemmell
  Der Löwe von Macedonien (1996) (D) (F)
  Lion of Macedon (1990) (E)
  Ü: Wolfgang Neuhaus
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20270: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1993)
  669 S., ISBN: 3-404-20270-8
  Preis: 14,90 DM
  Titelbild: Geoff Taylor
  Serie: Parmenion, 1
  
  Rezension
  
    Gerd Rottenecker
      Gerd Rottenecker (Hrsg.)
      Science Fiction Media 106
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 80
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 88
 
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 

 

David Gemmell
  Die Nacht des Falken (2003) (D) (F)
  Midnight Falcon (1999) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28337: 1. Aufl. (HC) (DE)
  648 S., ISBN: 3-404-28337-6
  Preis: 14,90 EU
  Titelbild: Geoff Taylor
  Serie: Rigante, 2
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08: David
 

 

David Gemmell
  Die Nacht des Falken (2005) (D) (F)
  Midnight Falcon (1999) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20524: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2003)
  648 S., ISBN: 3-404-20524-3
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Geoff Taylor
  Serie: Rigante, 2
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 195
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 
    Peter Schünemann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 175
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/02
 

 

David Gemmell
  Rabenherz (2004) (D) (F)
  Ravenheart (2001) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28344: 1. Aufl. (HC) (DE)
  618 S., ISBN: 3-404-28344-9
  Preis: 14,90 EU
  Titelbild: Gordon Crabb
  Serie: Rigante, 3
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08: David
 

 

David Gemmell
  Rabenherz (2007) (D) (F)
  Ravenheart (2001) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20575: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2004)
  559 S., ISBN: 978-3-404-20575-2
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Gordon Crabb
  Serie: Rigante, 3
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/08
 

 

David Gemmell
  Ritter dunklen Rufs (2014) (D) (F)
  Knight of Dark Renown (1989) (E)
  Ü: Irmhild Hübner
  Blanvalet Fantasy, 26961: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1991)
  511 S., ISBN: 978-3-442-26961-7
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Melanie Miklitza
  
  Rezension
  
    Markus Vosteen
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Blizz 29
 
    Karl E. Aulbach
      Martin Kempf (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 148
 
    Karl E. Aulbach
      Thomas Recktenwald (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 154
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 70
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 97
 
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 91
 
    Renald Mienert
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 51
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 94
 

 

David Gemmell
  Ritter dunklen Rufs (1994) (D) (F) (?)
  Knight of Dark Renown (1989) (E)
  Ü: Irmhild Hübner
  Goldmann Fantasy, 24613: 1. Aufl. (TB) (ND)
  390 S., ISBN: 3-442-24613-X
  Preis: 14,90 DM

 

David Gemmell
  Ritter dunklen Rufs (1991) (D) (F) (?)
  Knight of Dark Renown (1989) (E)
  Ü: Irmhild Hübner
  Goldmann Allgemeine Reihe, 42365: 1. Aufl. (TB) (DE)
  390 S., ISBN: 3-442-42365-1
  Preis: 14,90 DM

 

David Gemmell
  Der Schattenprinz (1997) (D) (F)
  The King Beyond the Gate (1985) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20320: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1994)
  429 S., ISBN: 3-404-20320-8
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 2
  
  Rezension
  
    Renald Mienert
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 99
 

 

David Gemmell
  Der Schattenprinz (1994) (D) (F)
  The King Beyond the Gate (1985) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Paperback, 28221: 1. Aufl. (PB) (DE)
  349 S., ISBN: 3-404-28221-3
  Preis: 24,90 DM
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Drenai-Saga, 2

 

David Gemmell
  Der Schattenprinz (2018) (D) (F) (?)
  The King Beyond the Gate (1985) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Knaur Allgemeine Reihe, 51965: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1994)
  432 S., ISBN: 978-3-426-51965-3
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Drenai-Saga, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

David Gemmell
  Der silberne Bogen (2006) (D) (F)
  Lord of the Silver Bow (2005) (E)
  Ü: Michael Koseler
  Heyne SF & F, 53195: 1. Aufl. (PB) (DE)
  637 S., ISBN: 978-3-453-53195-6
  Preis: 13,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  Serie: Troja, 1

 

David Gemmell
  Die steinerne Armee (2002) (D) (F)
  Sword in the Storm (1998) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28331: 1. Aufl. (HC) (DE)
  522 S., ISBN: 3-404-28331-7
  Preis: 12,90 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Rigante, 1
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08: David
 

 

David Gemmell
  Die steinerne Armee (2005) (D) (F)
  Sword in the Storm (1998) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20506: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2002)
  522 S., ISBN: 3-404-20506-5
  Preis: 8,90 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Rigante, 1
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 195
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 190
 
    Peter Schünemann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 172
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/02
 

 

David Gemmell
  Sturmreiter (2006) (D) (F)
  Stormrider (2002) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20545: 1. Aufl. (TB) (DE)
  653 S., ISBN: 978-3-404-20545-5
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Marc Fishman
  Serie: Rigante, 4

 

David Gemmell
  Waylander (1998) (D) (F)
  Waylander (1986) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20332: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1995)
  380 S., ISBN: 3-404-20332-1
  Preis: 94,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 3

 

David Gemmell
  Waylander (1995) (D) (F)
  Waylander (1986) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Paperback, 28224: 1. Aufl. (TB) (DE)
  315 S., ISBN: 3-404-28224-8
  Preis: 24,90 DM
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Drenai-Saga, 3

 

David Gemmell
  Waylander der Graue (2002) (D) (F)
  Hero in the Shadows (2000) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28332: 2. Aufl. (HC) (DE)
  492 S., ISBN: 3-404-28332-5
  Preis: 14,90 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Drenai-Saga, 9

 

David Gemmell
  Waylander der Graue (2007) (D) (F)
  Hero in the Shadows (2000) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20555: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2002)
  492 S., ISBN: 978-3-404-20555-4
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Drenai-Saga, 9
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/12
 

 

David Gemmell
  Der Weg der Helden (2013) (D) (F)
  Echoes of the Great Song (1997) (E)
  Ü: Wolfgang Thon
  Blanvalet Fantasy, 26899: 1. Aufl. (TB) (DE)
  543 S., ISBN: 978-3-442-26899-3
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Isabelle Hirtz

 

David Gemmell
  Der weiße Wolf (2006) (D) (F)
  White Wolf (2003) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20534: 1. Aufl. (TB) (DE)
  605 S., ISBN: 3-404-20534-0
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Romas B. Kukalis
  Illustriert von: Johann Peterka
  Serie: Drenai-Saga, 10
  
  Rezension
  
    Karl E. Aulbach
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 210
 
    Peter Schünemann
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 179
 

 

David Gemmell
  Winterkrieger (1999) (D) (F)
  Winter Warriors (1997) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Bibl. Phantast. Lit., 28317: 1. Aufl. (HC) (DE)
  455 S., ISBN: 3-404-28317-1
  Preis: 182,00 ÖS
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 8

 

David Gemmell
  Winterkrieger (2001) (D) (F)
  Winter Warriors (1997) (E)
  Ü: Irmhild Seeland
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20426: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1999)
  455 S., ISBN: 3-404-20426-3
  Preis: 7,45 EU
  Titelbild: Luis Royo
  Serie: Drenai-Saga, 8
  
  Rezension
  
    Angelika S. Herzog
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 144