Rolf Giesen - Bücher

Rolf Giesen
  Lexikon des phantastischen Films 1 (1984) (D) (SP) (?)
  Ullstein Populäre Kultur, 36508: 1. Aufl. (TB) (OA)
  377 S., ISBN: 3-548-36508-6
  Preis: 14,80 DM
 
  Curt Siodmak
    Vorwort (1984) (D) (Vorwort)
  
  Rezension
  
    Klaus-Michael Vent
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 27
 

 

Rolf Giesen
  Lexikon des phantastischen Films 1 (2019) (D) (SP) (?)
  Apex Sachbuch, 2546: 1. Aufl. (TB) (OA)
  624 S., ISBN: 978-3-7485-2546-2
  Preis: 18,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Rolf Giesen
  Lexikon des phantastischen Films 2 (1984) (D) (SP) (?)
  Ullstein Populäre Kultur, 36509: 1. Aufl. (TB) (OA)
  356 S., ISBN: 3-548-36509-4
  Preis: 14,80 DM
  
  Rezension
  
    Klaus-Michael Vent
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 27
 

 

Rolf Giesen
  Lexikon des phantastischen Films 2 (2019) (D) (SP) (?)
  Apex Sachbuch, 2589: 1. Aufl. (TB) (OA)
  492 S., ISBN: 978-3-7485-2589-9
  Preis: 18,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Rolf Giesen
  Lexx - Rebellen der Galaxis (1997) (D) (SF)
  Burgschmiet: 1. Aufl. (HC) (OA)
  192 S., ISBN: 3-932234-44-8
  Preis: 25,00 DM
  Serie: Lexx - The Dark Zone

 

Ronald M. Hahn, Rolf Giesen, Volker Jansen, Norbert
  Stresau
  Das neue Lexikon des Fantasy-Films (2001) (D) (SP) (?)
  Imprint, 281: 2. Aufl. (TB) (OA)
  631 S., ISBN: 3-89602-281-4
  Titelbild: Holger Delfs

 

Rolf Giesen
  Der phantastische Film 1 (1980) (D) (SP) (?)
    Untertitel: Geschichte
  Roloff & Seeßlen, 213: 1. Aufl. (TB) (OA)
  197 S., ISBN: 3-88144-213-8
  Preis: 19,80 DM

 

Rolf Giesen
  Der phantastische Film 2 (1980) (D) (SP) (?)
    Untertitel: Mythologie
  Roloff & Seeßlen, 214: 1. Aufl. (TB) (OA)
  228 S., ISBN: 3-88144-214-6
  Preis: 19,80 DM

 

Rolf Giesen
  Sagenhafte Welten (1990) (D) (SP) (?)
    Untertitel: Der phantastische Film
  Heyne Filmbibliothek, 140: 1. Aufl. (TB) (OA)
  447 S., ISBN: 3-453-03776-6
  Preis: 19,80 DM

 

Rolf Giesen
  Science-fiction (1981) (D) (SP) (?)
    Untertitel: 50 Klassiker des SF-Kinos
  Roloff & Seeßlen, 133: 1. Aufl. (TB) (OA)
  96 S., ISBN: 3-88144-133-6
  Preis: 34,00 DM
 
  Jürgen Berger
    Bibliografie (1981) (D) (Art. oder Red.)

 

Rolf Giesen
  Science-fiction (1981) (D) (SP) (?)
    Untertitel: 50 Klassiker des SF-Kinos
  Roloff & Seeßlen, 136: 1. Aufl. (HC) (OA)
  96 S., ISBN: 3-88144-136-0
  Preis: 48,00 DM
 
  Jürgen Berger
    Bibliografie (1981) (D) (Art. oder Red.)