Robert Goetzke - Bücher

Robert Goetzke
  Eternal Peace 1 (1980) (D) (SF)
  Privatdruck Eternal Peace, 1: 1. Aufl. (RH) (OA)
  12 S.
  Preis: 0,80 DM
  Titelbild: Uwe Cipinski
  Serie: Fanzine: Eternal Peace, 1
 
  Robert Goetzke
    Der letzte Akt (1980) (D)
    8 S.
  Markus Schurr, Bernd Walter
    RZ: GAGARIN IV, Russisches Kriegsraumschiff (1980) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.