Uwe Helmut Grave - Bücher

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Agenten gegen Cromar (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 20: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-56-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 20
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Am Ort der Macht (2006) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 2: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-17-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 2
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2006) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Jo
  Zybell
  Andromeda (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-19-1
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 4
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2007) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Bombe an Bord! (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 7: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-22-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 7

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Crekker! (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 9: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-24-3
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 9
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, H.G. Ewers, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Manfred Weinland
  Cyborg-Krise (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 13: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-46-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 13

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Dimensionsfalle (2006) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 12: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-15-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 12

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Eiswelt Terra (2006) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 1: 1. Aufl. (HC) (OA)
  348 S., ISBN: 3-937355-16-2
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 1
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2006) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave
  Erwachende Welt (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-11-1
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 8

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Freunde in der Not (2006) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 10: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-13-8
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 10

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Der fünfte Wächter (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 16: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-52-8
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 16
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Konrad
  Schaef
  Die galaktische Katastrophe (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 2: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-08-3
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 2

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Das Geheime Imperium (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  347 S., ISBN: 3-937355-23-5
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 8

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Die geheimen Herrscher (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 24: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-74-1
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 24

 

Hajo F. Breuer, Ewald Fehlau, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Manfred Weinland
  Das Geheimnis der Mysterious (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 1: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-07-5
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 1

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Das Geheimnis des Feindes (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 41: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-937355-61-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 41
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Das Geheimnis des Hyperkalkulators (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 51: 1. Aufl. (HC) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-95634-013-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 51
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Nina
  Morawietz, Conrad Shepherd
  Das Geheimnis des Weltenrings (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 24: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-12-1
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 24
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Geheimsache Schweres Wasser (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 46: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-005-5
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 46
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Geheimwaffe im Einsatz (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 49: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-010-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 49
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Gigantenfalle (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 35: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-83-1
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 35

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Gisol der Verzweifelte (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 25: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-13-8
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 25
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Die Götter der Nogk (2004) (D) (SF)
  HJB Charr, 6: 1. Aufl. (TB) (OA)
  94 S.
  Preis: 6,95 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Forschungsraumer Charr, 6

   

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die goldene Hölle (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 5: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-08-1
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 5

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Grako-Alarm (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-44-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 11

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Großangriff auf Grah (2004) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 1: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 3-937355-04-9
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 1
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Oliver Johanndrees
    RZ: Point Of (2004) (D) (Art. oder Red.)
    3 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Hubert
  Haensel, Conrad Shepherd
  Heerzug der Heimatlosen (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 19: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-66-0
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 19

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Helfer aus dem Dunkel (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 12: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-45-8
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 12

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Herkunft unbekannt (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 8: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-34-2
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 8

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Die Herren des Universums (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 33: 1. Aufl. (HC) (OA)
  345 S., ISBN: 978-3-905937-81-7
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 33
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Die Herren von Drakhon (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-28-8
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 4

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Hyperraum nicht zugänglich (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 38: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-86-2
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 38
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Im Namen der Murip (2015) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 54: 1. Aufl. (HC) (OA)
  272 S., ISBN: 978-3-95634-038-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 54
 
  Ben B. Black
    Vorwort (2015) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Im Netz des Diktators (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 17: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-53-5
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 17
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Im Zentrum der Macht (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 20: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-67-9
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 20

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Imperator (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 21: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-937355-57-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 21

 

Uwe Helmut Grave
  In der Falle! (2006) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 7: 1. Aufl. (GB) (OA)
  94 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 7

   

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Jagd auf die POINT OF (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 31: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-19-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 31
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Jahrtausendschiff (2009) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 39: 1. Aufl. (GB) (OA)
  96 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 39

   

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Das Judas-Komplott (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 6: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-09-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 6

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Marten
  Veit, Manfred Weinland
  Kampf um IKO 1 (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 5: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-29-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 5

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Der lebende Mond (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  347 S., ISBN: 978-3-937355-26-9
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 11
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Der letzte Kalamit (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 44: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-937355-72-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 44
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Konrad
  Schaef, Manfred Weinland
  Der Letzte seines Volkes (2000) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 3: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-27-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 3

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Die Macht der Quanten (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 23: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-11-4
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 23
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Hubert
  Haensel, Conrad Shepherd
  Margun und Sola (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 23: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-70-9
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 23

 

Ben B. Black, Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Markt des Verbrechens (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 52: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-035-2
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 52
 
  Hansjoachim Bernt
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Conrad Shepherd
  Nach dem Inferno (2004) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 2: 1. Aufl. (HC) (OA)
  347 S., ISBN: 3-937355-05-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 2
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Notruf von Orn (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 26: 1. Aufl. (HC) (OA)
  346 S., ISBN: 978-3-905937-14-5
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 26
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Operation Apokalypse (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 47: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-007-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 47
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Para-Attacke (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 28: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-16-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 28
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Parock (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 45: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-937355-73-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 45
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Priester des Bösen (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 30: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-18-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 30

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Proxima Centauri (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 7: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-10-3
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 7

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Pyrrhussieg (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 42: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-937355-64-1
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 42
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Quantenfalle (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 10: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-25-1
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 10

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Rettet die Salter! (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 9: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-12-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 9

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Rettung für Sol? (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 12: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-27-6
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 12

 

Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave
  Risiko Hypergeschwindigkeit (2015) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 53: 1. Aufl. (HC) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-95634-036-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 53
 
  Ben B. Black
    Vorwort (2015) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Roboter gegen Charaua (2006) (D) (SF)
  HJB Charr, 8: 1. Aufl. (GB) (OA)
  96 S.
  Preis: 6,95 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Forschungsraumer Charr, 8

   

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Rückkehr ins Ungewisse (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 37: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-85-5
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 37
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die Sage der Goldenen (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 22: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-69-5
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 22

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Saltern auf der Spur (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 6: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-21-4
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 6
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2007) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Susan
  Schwartz, Marten Veit
  Schatten über Babylon (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 7: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-33-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 7

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Schlacht um Terra (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 13: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-49-8
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 13
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Nina Morawietz
  Die Schranke im Nichts (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 27: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-15-2
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 27
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Schreckensvisionen (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 39: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-87-9
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 39
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Seite an Seite (2008) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 26: 1. Aufl. (GB) (OA)
  95 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 26

   

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Sklavenhölle (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 18: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-54-2
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 18
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Sonne ohne Namen (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 6: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-30-X
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 6

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die Sonne stirbt (2005) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 4: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-07-3
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 4

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Spiegel des Todes (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 40: 1. Aufl. (HC) (OA)
  271 S., ISBN: 978-3-937355-60-3
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 40
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Die Spur des Tel (2004) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 3: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-06-5
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 3

 

Uwe Helmut Grave
  Spur ins Dunkel (2004) (D) (SF)
  HJB Charr, 2: 1. Aufl. (TB) (OA)
  94 S.
  Preis: 6,95 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Forschungsraumer Charr, 2

   

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Conrad Shepherd
  Sternengefängnis Orn (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 32: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-80-0
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 32
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Sternenkreisel (2005) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark Sonderband, 28: 1. Aufl. (HC) (OA)
  186 S., ISBN: 3-937355-32-4
  Preis: 10,50 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark Sonderband, 28
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2005) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave, Conrad Shepherd
  Sternenpest (2008) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 25: 1. Aufl. (GB) (OA)
  95 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 25

   

Uwe Helmut Grave
  Sternensegler (2008) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 29: 1. Aufl. (GB) (OA)
  95 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 29

   

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Manfred
  Weinland
  Das Sternenversteck (2001) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 9: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-35-0
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 9

 

Uwe Helmut Grave
  Die stille Stadt (2011) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 49: 1. Aufl. (GB) (OA)
  96 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 49

   

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Strahlungshölle W (2007) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 5: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-20-7
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 5
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2007) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Stützpunkt in der Hölle (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 34: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-82-4
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 34
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Die Stunde der Synties (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 48: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-008-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 48
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Syntie-Falle (2005) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 4: 1. Aufl. (GB) (OA)
  94 S.
  Preis: 6,60 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 4

   

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Conrad Shepherd
  Terra Nostra (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 17: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-50-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 17

 

Uwe Helmut Grave
  Todeswelle (2007) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 19: 1. Aufl. (GB) (OA)
  95 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 19

   

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Tödliche Flut (2013) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 43: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-937355-65-8
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 43
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2013) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave, Achim Mehnert
  Tödliche Rückkopplung (2011) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 29: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-905937-17-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 29
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2011) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Tödliches Gift (2007) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 22: 1. Aufl. (GB) (OA)
  95 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 22

   

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Conrad Shepherd
  Unheimliche Welt (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 21: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-68-7
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 21

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Unlösbares Rätsel (2010) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 22: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-905937-10-7
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 22
 
  Anonym
    Ren Dhark im Überblick (2010) (D) (Art. oder Red.)
    6 S.
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2010) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Unter Rebellen (2006) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 3: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-18-4
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 3
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2006) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd
  Die Verdammten (2003) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 16: 1. Aufl. (HC) (OA)
  348 S., ISBN: 3-930515-49-0
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Sven Papenbrock
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 16
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2003) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Uwe Helmut Grave
  Ein verlorener Haufen (2010) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 46: 1. Aufl. (GB) (OA)
  95 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 46

   

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Manfred
  Weinland
  Verlorenes Volk (2003) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 18: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-63-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 18

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Volk in Zwietracht (2008) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 15: 1. Aufl. (HC) (OA)
  351 S., ISBN: 978-3-937355-51-1
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 15
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2008) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Uwe Helmut Grave, Achim Mehnert, Conrad
  Shepherd, Jo Zybell
  Vorstoß in den Hyperraum (2006) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Bitwar, 11: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-937355-14-6
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Bitwar, 11

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert
  Wächterschicksal (2014) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 50: 1. Aufl. (HC) (OA)
  265 S., ISBN: 978-3-95634-011-6
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 50
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2014) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Alfred Bekker, Werner K. Giesa, Uwe Helmut
  Grave, Manfred Weinland
  Weiter denn je (2002) (D) (SF) (?)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 14: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 3-930515-47-4
  Preis: 15,90 EU
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 14

 

Hajo F. Breuer, Werner K. Giesa, Uwe Helmut Grave, Conrad
  Shepherd, Manfred Weinland
  Welt der Goldenen (2002) (D) (SF)
  HJB Ren Dhark - Drakhon, 15: 1. Aufl. (HC) (OA)
  348 S., ISBN: 3-930515-48-2
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drakhon, 15

 

Uwe Helmut Grave
  Welt ohne Kinder (2007) (D) (SF)
  HJB Sternendschungel, 14: 1. Aufl. (GB) (OA)
  94 S.
  Preis: 6,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Drei Jahre, 14

   

Hajo F. Breuer, Ben B. Black, Jan Gardemann, Uwe Helmut
  Grave
  Die Welt zerreißt (2012) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 36: 1. Aufl. (HC) (OA)
  266 S., ISBN: 978-3-905937-84-8
  Preis: 16,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 36
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2012) (D) (Vorwort)
    2 S.

 

Hajo F. Breuer, Jan Gardemann, Uwe Helmut Grave, Achim
  Mehnert, Jo Zybell
  Weltenverschlinger (2009) (D) (SF)
  Unitall Ren Dhark Weg ins W., 19: 1. Aufl. (HC) (OA)
  352 S., ISBN: 978-3-937355-55-9
  Preis: 15,90 EU
  Titelbild: Ralph Voltz
  Serie: Ren Dhark - Weg ins Weltall, 19
 
  Hajo F. Breuer
    Vorwort (2009) (D) (Vorwort)
    2 S.