Irving A. Greenfield - Bücher

Irving A. Greenfield
  Horror-Trip ins Hexenland (1981) (D) (HO)
  To savor the past (1976) (US)
  Ü: Karl Heinz Poppe
  Pabel Vampir-Heft, 444: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1976)
  64 S.
  Preis: 1,80 DM

   

Irving A. Greenfield
  Horror-Trip ins Hexenland (1976) (D) (HO) (Gekürzt)
  To savor the past (1976) (US)
  Ü: Karl Heinz Poppe
  Pabel Vampir-TB, 39: 1. Aufl. (TB) (DE)
  143 S.
  Preis: 2,80 DM
  Titelbild: C.A.M. Thole