Kurt Gusbeth - Bücher

Kurt Gusbeth
  Gefangen bei den Aliens (2023) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 9451: 1. Aufl. (TB) (OA)
  271 S., ISBN: 979-8-373-19451-8
  Preis: 7,49 EU
  Serie: Parallelwelt, 3

 

Kurt Gusbeth
  Gefangen in der Vergangenheit (2023) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 8249: 1. Aufl. (TB) (OA)
  409 S., ISBN: 979-8-851-18249-5
  Preis: 11,00 EU
  Serie: Parallelwelt, 1

 

Kurt Gusbeth
  Gefangen in der Zukunft (2023) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 4645: 1. Aufl. (TB) (OA)
  483 S., ISBN: 979-8-397-54645-4
  Preis: 12,84 EU
  Serie: Parallelwelt, 2