Michaela A. Mann - Bücher

Michaela A. Mann
  Das Buch ohne Worte (2018) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 320: 1. Aufl. (TB) (OA)
  428 S., ISBN: 978-3-7528-0320-4
  Preis: 14,95 EU
  Titelbild: Marzhan Kadysheva
  Serie: Soulless, 1

 

Michaela A. Mann
  Der Kuss der Seelen (2020) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 8936: 1. Aufl. (TB) (OA)
  364 S., ISBN: 978-3-7526-8936-5
  Preis: 14,95 EU
  Titelbild: Saksham Gangwar
  Serie: Soulless, 3

 

Michaela A. Mann
  Die Tür ins Nichts (2019) (D) (F) (?)
  Libri Books on Demand, 394: 1. Aufl. (TB) (OA)
  384 S., ISBN: 978-3-7504-0394-9
  Preis: 14,95 EU
  Titelbild: Marcelo Mataraz
  Serie: Soulless, 2