Markus Mayer - Bücher

Markus Mayer
  Ankwin - Tod eines Kriegers (2013) (D) (F) (?)
  createspace.com Allgemeine Reihe, 7947: 1. Aufl. (TB) (OA)
  580 S., ISBN: 978-1-4839-7947-2
  Preis: 16,00 EU

 

Markus Mayer
  Die Kapsel (2014) (D) (SF) (?)
  Markus Mayer Allgemeine Reihe, 46255: 1. Aufl. (TB) (OA)
  164 S., ISBN: 978-3-00-046255-9
  Preis: 12,80 EU
  Titelbild: Hans-Michael Schäffner

 

Markus Mayer
  Moakin - Tod eines Diebes (2017) (D) (F) (?)
  Markus Mayer Allgemeine Reihe, 55609: 1. Aufl. (TB) (OA)
  574 S., ISBN: 978-3-00-055609-8
  Preis: 16,00 EU

 

Markus Mayer
  Der Rattenmann (1999) (D) (HO)
  Blitz Phantastische Romane, 17: 1. Aufl. (PB) (OA)
  122 S., ISBN: 3-932171-19-5
  Preis: 19,80 DM
  Titelbild: Markus Mayer
  Illustriert von: Markus Mayer
  
  Rezension
  
    Antje Ippensen
      Hardy Kettlitz (Hrsg.)
      Alien Contact 37
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 140