John McNeil - Bücher

John McNeil
  Im Weltall ausgesetzt (1957) (D) (SF)
  Steffek Uranus, 5: 1. Aufl. (RH) (OA)
  64 S.
  Preis: 3,00 ÖS

   

Charles Mountgreen, Patrick Houston, John McNeil
  Im Weltall ausgesetzt (C) (2015) (D) (SF) (?)
  Mohlberg Utopische Welten So., 43: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  224 S.
  Preis: 18,90 EU
  Serie: Utopische Welten Solo, 43
 
  Patrick Houston
    Die Faust vom anderen Stern (1957) (D) (Roman)
  John McNeil
    Im Weltall ausgesetzt (1957) (D) (Roman)
  Charles Mountgreen
    Teuflische Erfindung (1957) (D) (Roman)