Dan Morgan - Bücher

Dan Morgan
  AT-Kraft über Terra (1958) (D) (SF)
  Cee-Tee-Man (1955) (E)
  Ü: Heinrich F. Gottwald
  Zimmermann Hönne, 706: 1. Aufl. (LB) (DE)
  253 S.
  Preis: 7,80 DM

   

Dan Morgan
  Esper in Aktion (1972) (D) (SF)
  The several minds (1969) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Pabel Terra TB, 189: 1. Aufl. (TB) (DE)
  161 S.
  Preis: 2,80 DM
  Serie: Esper, 2

   

Dan Morgan
  Esper unter uns (1981) (D) (SF) (Gekürzt)
  The country of the mind (1975) (E)
  Ü: Lore Strassl
  Pabel Terra TB, 336: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S.
  Preis: 4,80 DM
  Serie: Esper, 4

   

Dan Morgan
  Experiment unter der Kuppel (1980) (D) (SF)
  Inside (1971) (E)
  Ü: Gudrun Faltermeier
  Ullstein 2000, 31013: 1. Aufl. (TB) (DE)
  160 S., ISBN: 3-548-31013-3
  Preis: 4,80 DM
  Titelbild: Blair Wilkins

 

Dan Morgan
  Experiment unter der Kuppel (2020) (D) (SF) (?)
  Inside (1971) (E)
  Ü: Gudrun Faltermeier
  Apex Galaxy SF, 32: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1980)
  252 S., ISBN: 978-3-7531-2145-1
  Preis: 10,99 EU
  Titelbild: Christian Dörge

 

Dan Morgan
  Der Gehirnwäscher (1959) (D) (SF)
  Cee Tee Man (1955) (E)
  Ü: Heinrich F. Gottwald
  Moewig Terra, 86: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  62 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Illustriert von: Karl Stephan

   

Dan Morgan
  Herrscher der dreizehn Welten (1982) (D) (SF)
  High destiny (1973) (E)
  Ü: Klaus Weidemann
  Ullstein 2000, 31036: 1. Aufl. (TB) (DE)
  168 S., ISBN: 3-548-31036-2
  Preis: 5,80 DM
  Titelbild: Blair Wilkins

 

Dan Morgan
  Hetzjagd der Telepathen (1961) (D) (SF)
  The Uninhibited (1957) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Pabel Utopia, 264: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1960)
  63 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: H. Albrecht

   

Dan Morgan
  Hetzjagd der Telepathen (1960) (D) (SF)
  The Uninhibited (1957) (E)
  Ü: Heinz Zwack
  Zimmermann Widukind, 223: 1. Aufl. (LB) (DE)
  269 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Dan Morgan
  Das Labor der Esper (1969) (D) (SF) (Gekürzt)
  The new minds (1967) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Moewig Terra TB, 164: 1. Aufl. (TB) (DE)
  143 S.
  Preis: 2,40 DM
  Titelbild: Karl Stephan
  Serie: Esper, 1
  
  Rezension
  
    Alfred Vejchar
      Hans Langsteiner (Hrsg.)
      Andromeda SF Magazin 74
 
    Klaus Diedrich
      Hans Joachim Alpers (Hrsg.)
      Science Fiction Times 98
 

   

Dan Morgan
  Die PSI-Agenten (1972) (D) (SF)
  Mind trap (1970) (E)
  Ü: Birgit Reß-Bohusch
  Pabel Terra TB, 192: 1. Aufl. (TB) (DE)
  161 S.
  Preis: 2,80 DM
  Serie: Esper, 3