Clyde Morris - Bücher

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Das galaktische Kommando (1961) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  248 S.
  Preis: 6,80 DM
  
  Rezension
  
    Burkhard Ziegert
      Gerhard Rump (Hrsg.)
      Anabis 2
 

   

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Gesetz zwischen den Sternen (1958) (D) (SF)
  Pabel Utopia, 135: 1. Aufl. (RH) (ND) (EA: 1958)
  61 S.
  Preis: 0,60 DM
  Titelbild: Knobloch

   

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Gesetz zwischen den Sternen (1958) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Gnosis II (1957) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Preis: 6,80 DM

   

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Jenseits Sol (1957) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  256 S.
  Preis: 6,80 DM
  
  Rezension
  
    Hans Sommer
      Helmut Herdt (Hrsg.)
      Stellaris 21
 

   

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Der Ring der Planetoiden (1962) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  248 S.
  Preis: 7,60 DM

   

Clyde Morris
    (Pseudonym von: Karl-Heinz Biege)
  Taygete, Planet des Unheils (1962) (D) (SF)
  Bewin SF: 1. Aufl. (LB) (OA)
  232 S.
  Preis: 7,60 DM