Robert Randall - Bücher

Robert Randall
    (Pseudonym von: Randall Garrett, Robert Silverberg)
  Nidor erwacht (1964) (D) (SF) (Gekürzt)
  The dawning light (1957) (US)
  Ü: Horst Mayer
  Moewig Terra, 359: 1. Aufl. (RH) (DE)
  66 S.
  Preis: 0,70 DM
  Serie: Nidor, 2

   

Robert Randall
    (Pseudonym von: Randall Garrett, Robert Silverberg)
  Der verborgene Planet (1959) (D) (SF) (Gekürzt)
  The shrouded planet (1957) (US)
  Ü: Ingrid Mewitz
  Semrau Abenteuer Weltraum, 14: 1. Aufl. (RH) (DE)
  96 S.
  Preis: 1,00 DM
  Serie: Nidor, 1

   

Robert Randall
    (Pseudonym von: Randall Garrett, Robert Silverberg)
  Der verborgene Planet (1964) (D) (SF) (Gekürzt)
  The shrouded planet (1957) (US)
  Ü: Wulf H. Bergner
  Moewig Terra, 358: 1. Aufl. (RH) (NÜ) (EA: 1959)
  66 S.
  Preis: 0,70 DM
  Serie: Nidor, 1