Christian Reisböck - Bücher

Christian Reisböck
  Das EARTH Komplott (2019) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 8556: 1. Aufl. (TB) (OA)
  477 S., ISBN: 978-1-6959-8556-8
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Das EARTH Komplott, 1

 

Christian Reisböck
  Sons of Earth (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 8071: 1. Aufl. (TB) (OA)
  323 S., ISBN: 979-8-526-18071-9
  Preis: 14,99 EU
  Serie: Das EARTH Komplott, 2

 

Christian Reisböck
  Der Zeitbrüchige (2020) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 9535: 1. Aufl. (TB) (OA)
  454 S., ISBN: 979-8-580-39535-7
  Preis: 15,99 EU
  Titelbild: Marie-Katharina Becker

 

Christian Reisböck
  Der Zeitbrüchige (2021) (D) (SF) (?)
  Independently Pub., 7012: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2020)
  454 S., ISBN: 979-8-716-77012-6
  Preis: 21,99 EU
  Titelbild: Marie-Katharina Becker