Alastair Reynolds - Bücher

Alastair Reynolds
  Die Arche (2004) (D) (SF)
  Redemption Ark (2002) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 8318: 1. Aufl. (PB) (DE)
  894 S., ISBN: 3-453-87551-6
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 179
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 164
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2004/04
 

 

Alastair Reynolds
  Die Arche (2007) (D) (SF)
  Redemption Ark (2002) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52288: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2004)
  894 S., ISBN: 978-3-453-52288-6
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/06
 

 

Alastair Reynolds
  Aurora (2008) (D) (SF)
  The Prefect (2007) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52502: 1. Aufl. (PB) (DE)
  733 S., ISBN: 978-3-453-52502-3
  Preis: 16,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 222
 
    Peter Herfurth-Jesse
      Ortwin Rave (Hrsg.)
      Fandom Observer 240
 

 

Alastair Reynolds
  Aurora (2011) (D) (SF)
  The Prefect (2007) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 53378: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2008)
  733 S., ISBN: 978-3-453-53378-3
  Preis: 9,99 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Andreas Nordiek
      Florian Breitsameter (Hrsg.)
      Fandom Observer 281
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2011/07
 

 

Alastair Reynolds
  Chasm City (2003) (D) (SF)
  Chasm City (2001) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 6377: 1. Aufl. (PB) (DE)
  829 S., ISBN: 3-453-86325-9
  Preis: 13,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Carsten Polzin
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2004
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 155
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2003/04
 

 

Alastair Reynolds
  Chasm City (2006) (D) (SF)
  Chasm City (2001) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52221: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2003)
  829 S., ISBN: 978-3-453-52221-3
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Chris Moore

 

Alastair Reynolds
  Duplikat (2017) (D) (SF)
  On the Steel Breeze (2013) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne Allgemeine Reihe, 31755: 1. Aufl. (TB) (DE)
  766 S., ISBN: 978-3-453-31755-0
  Preis: 10,99 EU
  Serie: Poseidons Kinder, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Alastair Reynolds
  Enigma (2017) (D) (SF)
  Poseidon's Wake (2015) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne Allgemeine Reihe, 31779: 1. Aufl. (TB) (DE)
  958 S., ISBN: 978-3-453-31779-6
  Preis: 12,99 EU
  Serie: Poseidons Kinder, 3
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Alastair Reynolds
  Ewigkeit (2006) (D) (SF)
  Century Rain (2004) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Heyne SF & F, 52175: 1. Aufl. (PB) (DE)
  798 S., ISBN: 978-3-453-52175-9
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Uwe Neuhold
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2007
 
    Peter Herfurth-Jesse
      Ortwin Rave (Hrsg.)
      Fandom Observer 208
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2006/08
 

 

Alastair Reynolds
  Ewigkeit (2008) (D) (SF)
  Century Rain (2004) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Heyne SF & F, 52440: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2006)
  798 S., ISBN: 978-3-453-52440-8
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2008/08
 

 

Alastair Reynolds
  Das Haus der Sonnen (2009) (D) (SF)
  House of Suns (2008) (E)
  Ü: Norbert Stöbe
  Heyne SF & F, 52569: 1. Aufl. (TB) (DE)
  702 S., ISBN: 978-3-453-52569-6
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      R. Gustav Gaisbauer (Hrsg.)
      Fantasia 254
 
    Peter Herfurth-Jesse
      Ortwin Rave (Hrsg.)
      Fandom Observer 246
 
    Ulrich Blode
      Hannes Riffel (Hrsg.)
      Pandora 4
 
    Uwe Neuhold
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2010
 
    Andreas Nordiek
      Olaf Funke (Hrsg.)
      Fandom Observer 256
 
    Andreas Nordiek
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 232
 
    Dennis Kock
      Judith Madera (Hrsg.)
      Phantast 16
 

 

Alastair Reynolds
  Himmelssturz (2007) (D) (SF)
  Pushing Ice (2006) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Heyne SF & F, 52244: 1. Aufl. (PB) (DE)
  782 S., ISBN: 978-3-453-52244-2
  Preis: 15,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 208
 
    Andreas Nordiek
      Günther Freunek (Hrsg.)
      Fandom Observer 242
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/04
 

 

Alastair Reynolds
  Himmelssturz (2010) (D) (SF)
  Pushing Ice (2006) (E)
  Ü: Bernhard Kempen
  Heyne SF & F, 52243: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2007)
  782 S., ISBN: 978-3-453-52243-5
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Stephen Baxter, Alastair Reynolds
  Die Medusa-Chroniken (2016) (D) (SF)
  The Medusa Chronicles (2016) (E)
  Ü: Peter Robert
  Heyne Allgemeine Reihe, 31784: 1. Aufl. (PB) (DE)
  590 S., ISBN: 978-3-453-31784-0
  Preis: 14,99 EU
 
  Arthur C. Clarke
    Ein Treffen mit Medusa (2016) (D)
    A Meeting With Medusa (1971) (E)
    70 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Franz Rottensteiner
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 118
 

 

Alastair Reynolds
  Offenbarung (2005) (D) (SF)
  Absolution Gap (2003) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52055: 1. Aufl. (PB) (DE)
  943 S., ISBN: 3-453-52055-6
  Preis: 14,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 177
 

 

Alastair Reynolds
  Offenbarung (2007) (D) (SF)
  Absolution Gap (2003) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52362: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2005)
  943 S., ISBN: 978-3-453-52362-3
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2007/12
 

 

Alastair Reynolds
  Okular (2016) (D) (SF)
  Blue Remembered Earth (2012) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne Allgemeine Reihe, 31754: 1. Aufl. (TB) (DE)
  811 S., ISBN: 978-3-453-31754-3
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Poseidons Kinder, 1
 
  Alastair Reynolds
    Danksagung (2016) (D) (Nachwort)
     (2012) (E)
    5 S.
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 
    Andreas Nordiek
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 256
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2018/09
 

 

Alastair Reynolds
  Rache (2018) (D) (SF)
  Revenger (2016) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne Allgemeine Reihe, 31895: 1. Aufl. (TB) (DE)
  557 S., ISBN: 978-3-453-31895-3
  Preis: 10,99 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 
    Christian Endres
      Michael Görden (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2018
 
    Carsten Kuhr
      Dirk Berger (Hrsg.)
      Ferne Welten
 
    Christian Endres
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 70
 

 

Alastair Reynolds
  Träume von Unendlichkeit (C) (2005) (D) (SF)
  Diamond Dogs / Turquoise Days (2002) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52021: 1. Aufl. (TB) (DE)
  334 S., ISBN: 3-453-52021-1
  Preis: 8,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
 
  Alastair Reynolds
    Diamantenhunde (2005) (D)
    Diamond Dogs (2002) (E)
    189 S.
  Alastair Reynolds
    Türkis (2005) (D)
    Turquoise Days (2002) (E)
    142 S.
  
  Rezension
  
    Karsten Kruschel
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2006
 
    Andreas Nordiek
      Doris Dreßler (Hrsg.)
      Fandom Observer 194
 
    Andreas Hirn
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 172
 
    Erik Schreiber
      Erik Schreiber
      Der phantastische Bücherbrief 2005/04
 

 

Alastair Reynolds
  Unendliche Stadt (2011) (D) (SF)
  Terminal World (2010) (E)
  Ü: Ursula Kiausch
  Heyne SF & F, 52767: 1. Aufl. (TB) (DE)
  816 S., ISBN: 978-3-453-52767-6
  Preis: 9,99 EU
  
  Rezension
  
    Regnier Le Dyckt
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 44 - Weitere Rezensionen
 
    Jürgen Thomann
      Michael Haitel (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 234
 
    Peter Herfurth-Jesse
      Olaf Funke (Hrsg.)
      Fandom Observer 268
 
    Dennis Kock
      Judith Madera (Hrsg.)
      Phantast 20
 

 

Alastair Reynolds
  Unendlichkeit (2001) (D) (SF)
  Revelation Space (2000) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 6376: 1. Aufl. (PB) (DE)
  767 S., ISBN: 3-453-18787-3
  Preis: 12,00 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Doris Dreßler
      Klaus Bollhöfener (Hrsg.)
      phantastisch! 6
 
    Carsten Polzin
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2003
 
    Karsten Kruschel
      Franz Rottensteiner (Hrsg.)
      Quarber Merkur 95
 
    Josef Th. Thanner
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 145
 

 

Alastair Reynolds
  Unendlichkeit (2006) (D) (SF)
  Revelation Space (2000) (E)
  Ü: Irene Holicki
  Heyne SF & F, 52186: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 2001)
  767 S., ISBN: 3-453-52186-2
  Preis: 9,95 EU
  Titelbild: Chris Moore
  
  Rezension
  
    Carsten Polzin
      Wolfgang Jeschke (Hrsg.)
      Das SF-Jahr 2003