Michael Scott Rohan - Bücher

Michael Scott Rohan
  Der Amboß aus Eis (1994) (D) (F)
  The anvil of ice (1986) (E)
  Ü: Irene Bonhorst
  Heyne SF & F, 5091: 1. Aufl. (TB) (DE)
  527 S., ISBN: 3-453-07252-9
  Preis: 17,90 DM
  Titelbild: Michael Hasted
  Serie: Der Winter der Welt, 1
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 89
 
    Klaus-Michael Vent
      Klaus-Michael Vent
      Gehört und gelesen
 

 

Michael Scott Rohan
  Gralsdämmerung (1996) (D) (F)
  Cloud Castles (1993) (E)
  Ü: Gerald Jung
  Goldmann Fantasy, 24672: 1. Aufl. (TB) (DE)
  416 S., ISBN: 3-442-24672-5
  Preis: 110,00 ÖS
  Serie: Pfortenwelt, 3
  
  Rezension
  
    Klaus-Michael Vent
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114
 

 

Michael Scott Rohan
  Der Hammer der Sonne (1994) (D) (F)
  The hammer of the sun (1988) (E)
  Ü: Irene Bonhorst
  Heyne SF & F, 5093: 1. Aufl. (TB) (DE)
  781 S., ISBN: 3-453-07254-5
  Preis: 19,90 DM
  Titelbild: Michael Hasted
  Illustriert von: Erhard Ringer
  Serie: Der Winter der Welt, 3
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 89
 

 

Michael Scott Rohan
  Der Herr der Dämmerung (1998) (D) (F)
  The Lord of Middle Air (1994) (E)
  Ü: Susanne Walter
  Goldmann Fantasy, 24713: 1. Aufl. (TB) (DE)
  320 S., ISBN: 3-442-24713-6
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Don Maitz
  Serie: Pfortenwelt, 4
  
  Rezension
  
    Sabine Lang
      Michael Leiner (Hrsg.)
      Andromeda Nachrichten 176
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 

 

Michael Scott Rohan
  Hexendämmerung (1996) (D) (F)
  The Gates of Noon (1992) (E)
  Ü: Gerald Jung
  Goldmann Fantasy, 24671: 1. Aufl. (TB) (DE)
  475 S., ISBN: 3-442-24671-7
  Preis: 110,00 ÖS
  Titelbild: Gino D'Achille
  Serie: Pfortenwelt, 2
  
  Rezension
  
    Klaus-Michael Vent
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114
 

 

Michael Scott Rohan
  Maxies Dämon (2001) (D) (F)
  Maxie's Demon (1997) (E)
  Ü: Frauke Meier
  Bastei-Lübbe Fantasy, 20417: 1. Aufl. (TB) (DE)
  415 S., ISBN: 3-404-20417-4
  Preis: 7,45 EU
  Titelbild: Mick van Houten
 
  Michael Scott Rohan
    Appendix (2001) (D) (Nachwort)
    Appendix (1997) (E)
    8 S.
  
  Rezension
  
    Angelika S. Herzog
      Wilko Müller jr. (Hrsg.)
      Solar-X 141
 

 

Michael Scott Rohan
  Die Schmiede im Walde (1993) (D) (F)
  The forge in the forest (1987) (E)
  Ü: Irene Bonhorst
  Heyne SF & F, 5092: 1. Aufl. (TB) (DE)
  575 S., ISBN: 3-453-07253-7
  Preis: 17,90 DM
  Titelbild: Michael Hasted
  Serie: Der Winter der Welt, 2
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 131
 
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 89
 

 

Michael Scott Rohan
  Wolfsdämmerung (1996) (D) (F)
  Chase the Morning (1990) (US)
  Ü: Gerald Jung
  Goldmann Fantasy, 24670: 1. Aufl. (TB) (DE)
  446 S., ISBN: 3-442-24670-9
  Preis: 110,00 ÖS
  Titelbild: Gino D'Achille
  Serie: Pfortenwelt, 1
  
  Rezension
  
    Klaus-Michael Vent
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 114