M.A. Rothman - Bücher

M.A. Rothman
  Darwins Faktor (2020) (D) (SF) (?)
  Darwin's Cipher (2019) (US)
  Ü: Carl H. Torrson
  Independently Pub., 9458: 1. Aufl. (TB) (DE)
  412 S., ISBN: 979-8-670-69458-2
  Preis: 14,69 EU

 

M.A. Rothman
  Darwins Faktor (2020) (D) (SF) (?)
  Darwin's Cipher (2019) (US)
  Ü: Carl H. Torrson
  Independently Pub., 3307: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2020)
  380 S., ISBN: 978-1-0879-3307-8
  Preis: 16,80 EU
  Titelbild: M.S. Corley

 

M.A. Rothman
  Die Erben der Prophezeiung (2021) (D) (F) (?)
  Heirs of Prophecy (2012) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1002: 1. Aufl. (TB) (DE)
  374 S., ISBN: 979-8-509-01002-6
  Preis: 16,04 EU
  Serie: Die Prophezeiungen, 2

 

M.A. Rothman
  Die Erben der Prophezeiung (2021) (D) (F) (?)
  Heirs of Prophecy (2012) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1674: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2021)
  374 S., ISBN: 979-8-518-11674-0
  Preis: 24,60 EU
  Serie: Die Prophezeiungen, 2

 

M.A. Rothman
  Der Freiheit letzter Atemzug (2020) (D) (SF) (?)
  Freedom's Last Gasp (2020) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 9341: 1. Aufl. (TB) (DE)
  352 S., ISBN: 979-8-570-19341-3
  Preis: 15,74 EU
  Titelbild: M.S. Corley
  Serie: Exodus, 2

 

M.A. Rothman
  Der Freiheit letzter Atemzug (2021) (D) (SF) (?)
  Freedom's Last Gasp (2020) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1724: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2020)
  352 S., ISBN: 979-8-777-51724-1
  Preis: 24,60 EU
  Serie: Exodus, 2

 

M.A. Rothman
  Landläufer (2021) (D) (SF) (?)
   (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 605: 1. Aufl. (HC) (DE)
  372 S., ISBN: 979-8-730-20605-2
  Preis: 24,60 EU
  Titelbild: Allen Morris
  Serie: Landläufer, 1

 

M.A. Rothman
  Landläufer (2021) (D) (SF) (?)
   (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 9116: 1. Aufl. (TB) (DE)
  372 S., ISBN: 979-8-730-19116-7
  Preis: 16,04 EU
  Titelbild: Allen Morris
  Serie: Landläufer, 1

 

M.A. Rothman
  Die Seherin der Prophezeiung (2021) (D) (F) (?)
  Agent of Prophecy (2013) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 4703: 1. Aufl. (TB) (DE)
  372 S., ISBN: 979-8-744-84703-6
  Preis: 16,04 EU
  Serie: Die Prophezeiungen, 1

 

M.A. Rothman
  Die Seherin der Prophezeiung (2021) (D) (F) (?)
  Agent of Prophecy (2013) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1699: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2021)
  372 S., ISBN: 979-8-518-11699-3
  Preis: 24,60 EU
  Serie: Die Prophezeiungen, 1

 

M.A. Rothman
  Der Turm der Weisen (2021) (D) (SF) (?)
   (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 5972: 1. Aufl. (HC) (DE)
  360 S., ISBN: 979-8-784-15972-4
  Preis: 24,80 EU
  Serie: Landläufer, 2

 

M.A. Rothman
  Der Turm der Weisen (2021) (D) (SF) (?)
   (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 5900: 1. Aufl. (TB) (DE)
  360 S., ISBN: 979-8-784-15900-7
  Preis: 16,04 EU
  Serie: Landläufer, 2

 

M.A. Rothman
  Urgewalt (2020) (D) (SF) (?)
  Primordial Threat (2018) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 5135: 1. Aufl. (TB) (DE)
  472 S., ISBN: 979-8-551-55135-5
  Preis: 15,74 EU
  Titelbild: M.S. Corley
  Serie: Exodus, 1

 

M.A. Rothman
  Urgewalt (2020) (D) (SF) (?)
  Primordial Threat (2018) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 3733: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2020)
  434 S., ISBN: 978-1-0879-3733-5
  Preis: 12,98 EU
  Titelbild: M.S. Corley
  Serie: Exodus, 1

 

M.A. Rothman
  Urgewalt (2021) (D) (SF) (?)
  Primordial Threat (2018) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1529: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2020)
  434 S., ISBN: 979-8-777-51529-2
  Preis: 25,67 EU
  Serie: Exodus, 1

 

M.A. Rothman
  Die Waffen der Prophezeiung (2021) (D) (F) (?)
  Tools of Prophecy (2012) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1005: 1. Aufl. (TB) (DE)
  334 S., ISBN: 979-8-515-01005-8
  Preis: 16,04 EU
  Serie: Die Prophezeiungen, 3

 

M.A. Rothman
  Die Waffen der Prophezeiung (2021) (D) (F) (?)
  Tools of Prophecy (2012) (US)
  Ü: Michael Krug
  Independently Pub., 1353: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2021)
  334 S., ISBN: 979-8-518-11353-4
  Preis: 24,60 EU
  Serie: Die Prophezeiungen, 3