Teri Terry - Bücher

Teri Terry
  Bezwungen (2014) (D) (SF) (?)
  Shattered (2014) (E)
  Ü: Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 62220: 1. Aufl. (HC) (ND) (EA: 2014)
  376 S., ISBN: 978-3-649-62220-8
  Preis: 17,95 EU
  Serie: Dystopie-Trilogie, 3

 

Teri Terry
  Eliminiertt (2018) (D) (SF) (?)
  Evolution (2018) (E)
  Ü: Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 62601: 1. Aufl. (HC) (DE)
  480 S., ISBN: 978-3-649-62601-5
  Preis: 20,00 EU
  Titelbild: Anne Sent
  Serie: Dunkle Materie, 3
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Teri Terry
  Gelöscht (2013) (D) (SF) (?)
  Slated (2012) (E)
  Ü: Marion Hertle
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 61183: 1. Aufl. (HC) (DE)
  431 S., ISBN: 978-3-649-61183-7
  Preis: 17,95 EU
  Serie: Dystopie-Trilogie, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Teri Terry
  Gelöscht (2015) (D) (SF) (?)
  Slated (2012) (E)
  Ü: Marion Hertle
  Fischer KJB, 38: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2013)
  432 S., ISBN: 978-3-7335-0038-2
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Dystopie-Trilogie, 1

 

Teri Terry
  Infiziert (2017) (D) (SF) (?)
  Contagion (2017) (E)
  Ü: Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 62599: 1. Aufl. (HC) (DE)
  480 S., ISBN: 978-3-649-62599-5
  Preis: 19,95 EU
  Serie: Dunkle Materie, 1
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Aus der phantastischen Welt der Literatur
 

 

Teri Terry
  Manipuliert (2018) (D) (SF) (?)
  Deception (2018) (E)
  Ü: Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 62600: 1. Aufl. (HC) (DE)
  432 S., ISBN: 978-3-649-62600-8
  Preis: 19,95 EU
  Titelbild: Anne Sent
  Serie: Dunkle Materie, 2

 

Teri Terry
  Mind Games (2015) (D) (SF) (?)
  Mind Games (2015) (E)
  Ü: Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 66712: 1. Aufl. (HC) (DE)
  464 S., ISBN: 978-3-649-66712-4
  Preis: 17,95 EU
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik
 

 

Teri Terry
  Vernichtet (2014) (D) (SF) (?)
  Shattered (2014) (E)
  Ü: Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 61185: 1. Aufl. (HC) (DE)
  376 S., ISBN: 978-3-649-61185-1
  Preis: 17,95 EU
  Serie: Dystopie-Trilogie, 3

 

Teri Terry
  Zersplittert (2015) (D) (SF) (?)
  Fractured (2013) (E)
  Ü: Marion Hertle, Petra Knese
  Fischer KJB, 39: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 2014)
  400 S., ISBN: 978-3-7335-0039-9
  Preis: 8,99 EU
  Serie: Dystopie-Trilogie, 2

 

Teri Terry
  Zersplittert (2014) (D) (SF) (?)
  Fractured (2013) (E)
  Ü: Marion Hertle, Petra Knese
  Coppenrath Allgemeine Reihe, 61184: 1. Aufl. (HC) (DE)
  400 S., ISBN: 978-3-649-61184-4
  Preis: 17,95 EU
  Serie: Dystopie-Trilogie, 2
  
  Rezension
  
    Franz Schröpf
      Franz Schröpf
      Aus der Welt der Phantastik