Patrick Tilley - Bücher

Patrick Tilley
  Blutiger Fluß (1992) (D) (SF)
  The Amtrak wars - Book 4: Blood river (1988) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF & F, 4885: 1. Aufl. (TB) (DE)
  491 S., ISBN: 3-453-05398-2
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Jordi Penalva
  Serie: Amtrak - Kriege, 4
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 80
 

 

Patrick Tilley
  Blutiger Fluß (1999) (D) (SF)
  The Amtrak wars - Book 4: Blood river (1988) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF Warp 7, 7009: 1. Aufl. (TB) (ND) (EA: 1992)
  491 S., ISBN: 3-453-14878-9
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Amtrak - Kriege, 4
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 80
 

 

Patrick Tilley
  Eisenmeister (1990) (D) (F)
  The Amtrak wars - Book 3: Iron master (1987) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF & F, 4732: 1. Aufl. (TB) (DE)
  572 S., ISBN: 3-453-04318-9
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Tony Roberts
  Serie: Amtrak - Kriege, 3
  
  Rezension
  
    Jürgen Thomann
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Fandom Newsletter 39
 
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1991 / 1
 
    Thomas Höding
      Hans-Peter Neumann (Hrsg.)
      Terminator 15
 

 

Patrick Tilley
  Eisenmeister (1998) (D) (F)
  The Amtrak Wars - Book 3: Iron Master (1987) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF Warp 7, 7008: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1990)
  572 S., ISBN: 3-453-14870-3
  Preis: 16,90 DM
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Illustriert von: Christine Göbel
  Serie: Amtrak - Kriege, 3

 

Patrick Tilley
  Eisenmeister (2020) (D) (F) (?)
  The Amtrak Wars - Book 3: Iron Master (1987) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne Allgemeine Reihe, 32055: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1990)
  640 S., ISBN: 978-3-453-32055-0
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Amtrak - Kriege, 3

 

Patrick Tilley
  Erdendonner (1992) (D) (SF)
  The Amtrak wars - Book 6: Earth-thunder (1990) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF & F, 4887: 1. Aufl. (TB) (DE)
  592 S., ISBN: 3-453-05400-8
  Preis: 16,80 DM
  Titelbild: Jordi Penalva
  Serie: Amtrak - Kriege, 6

 

Patrick Tilley
  Erdendonner (1999) (D) (SF)
  The Amtrak Wars - Book 6: Earth-Thunder (1990) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF Warp 7, 7011: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1992)
  592 S., ISBN: 3-453-16194-7
  Preis: 123,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Serie: Amtrak - Kriege, 6

 

Patrick Tilley
  Erste Familie (1990) (D) (F)
  The Amtrak wars - Book 2: First family (1985) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF & F, 4731: 1. Aufl. (TB) (DE)
  510 S., ISBN: 3-453-04317-0
  Preis: 12,80 DM
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Amtrak - Kriege, 2
  
  Rezension
  
    Jürgen Thomann
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Fandom Newsletter 39
 
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1991 / 1
 
    Thomas Höding
      Hans-Peter Neumann (Hrsg.)
      Terminator 15
 

 

Patrick Tilley
  Erste Familie (1997) (D) (F)
  The Amtrak Wars - Book 2: First Family (1985) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF Warp 7, 7007: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1990)
  510 S., ISBN: 3-453-12809-5
  Preis: 12,00 DM
  Titelbild: Tony Roberts
  Serie: Amtrak - Kriege, 2

 

Patrick Tilley
  Erste Familie (2020) (D) (F) (?)
  The Amtrak Wars - Book 2: First Family (1985) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne Allgemeine Reihe, 32050: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1990)
  560 S., ISBN: 978-3-453-32050-5
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Amtrak - Kriege, 2

 

Patrick Tilley
  Todbringer (1992) (D) (SF)
  The Amtrak wars - Book 5: Death-bringer (1989) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF & F, 4886: 1. Aufl. (TB) (DE)
  459 S., ISBN: 3-453-05399-0
  Preis: 14,80 DM
  Titelbild: Jordi Penalva
  Serie: Amtrak - Kriege, 5
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 80
 

 

Patrick Tilley
  Todbringer (1999) (D) (SF)
  The Amtrak wars - Book 5: Death-bringer (1989) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF Warp 7, 7010: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1992)
  459 S., ISBN: 3-453-15645-5
  Preis: 109,00 ÖS
  Titelbild: Arndt Drechsler
  Illustriert von: Christine Göbel
  Serie: Amtrak - Kriege, 5
  
  Rezension
  
    Christel Scheja
      Franz Schröpf (Hrsg.)
      Fantasia 80
 

 

Patrick Tilley
  Wolkenkrieger (1990) (D) (F)
  The Amtrak wars - Book 1: Cloudwarrior (1985) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF & F, 4730: 1. Aufl. (TB) (DE)
  415 S., ISBN: 3-453-04316-2
  Preis: 10,80 DM
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Amtrak - Kriege, 1
  
  Rezension
  
    Jürgen Thomann
      Matthias Hofmann (Hrsg.)
      Fandom Newsletter 39
 
    Harald Pusch
      Harald Pusch (Hrsg.)
      Science Fiction Times 1991 / 1
 
    Thomas Höding
      Hans-Peter Neumann (Hrsg.)
      Terminator 15
 

 

Patrick Tilley
  Wolkenkrieger (1997) (D) (F)
  The Amtrak Wars - Book 1: Cloudwarrior (1985) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne SF Warp 7, 7006: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1990)
  415 S., ISBN: 3-453-12808-7
  Preis: 12,00 DM
  Titelbild: Jim Burns
  Serie: Amtrak - Kriege, 1

 

Patrick Tilley
  Wolkenkrieger (2019) (D) (F) (?)
  The Amtrak Wars - Book 1: Cloudwarrior (1985) (US)
  Ü: Ronald M. Hahn
  Heyne Allgemeine Reihe, 32049: 1. Aufl. (TB) (NA) (EA: 1990)
  480 S., ISBN: 978-3-453-32049-9
  Preis: 9,99 EU
  Serie: Amtrak - Kriege, 1