Detlef Bürkert - Hrsg.

Rüdiger Schäfer, Michael H. Buchholz, Detlef Bürkert
  (Hrsg.)
  Kosmokratenfieber (2004) (D) (SF)
  Mohlberg Atlan Fanzine (ND), 2: 1. Aufl. (TB) (NZ)
  299 S., ISBN: 3-936229-67-8
  Preis: 16,00 EU
  Titelbild: Stefan Lechner
  Serie: Atlan Fanzine (ND), 2
 
  Michael H. Buchholz
    Handlanger der Tashketen (1991) (D) (Roman)
    55 S.
  Michael H. Buchholz
    Ingenieure für Multavian (1991) (D) (Roman)
    56 S.
  Detlef Bürkert
    Der Mann mit der Maske (1992) (D) (Roman)
    50 S.
  Rüdiger Schäfer
    Kosmokratenfieber (1992) (D) (Roman)
    77 S.
  Rüdiger Schäfer
    Vorwort (2004) (D) (Vorwort)
    2 S.
  Rüdiger Schäfer
    Wer das Goohr stört (1992) (D) (Roman)
    60 S.