Hans Grünberger - Hrsg.

Hans Grünberger, Hubert Heinzl, Hubert Strassl, Armin Würfl
  (Hrsg.)
  VPN - Magazin für Phantastik (1984) (D) (PH)
  VPN: 1. Aufl. (RH) (OA)
  56 S.
  Preis: 4,00 DM
  Titelbild: Angelo Boog
 
  Michael Bergmann
    in schlechter gesellschaft (1984) (D)
    3 S.
  Michael Bergmann, Andrea Thiel
    non (1984) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Michael Bergmann, Andrea Thiel
    plagiat (1984) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Pierangelo Boog
    Portfolio (1984) (D) (Comic)
    3 S.
  Hans Grünberger, Armin Würfl
    Neues aus der Szene (1984) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Hans Grünberger, Hubert Heinzl, Hubert Strassl, Armin
    Würfl
    Vorwort (1984) (D) (Vorwort)
    1 S.
  Hans Grünberger
    VPN-intern (1984) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.
  Thomas Heinzl, Armin Würfl
    hinrichtung (1984) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Peter Jacobsen
    Gelassenheit (1984) (D) (Lyrik)
    1 S.
  Juli Kagarlizki
    Die Phantastik sucht nach neuen Wegen (1974) (D) (Art. oder Red.)
    19 S.
  Hans-Peter Schultes
    SFCD-Con (1984) (D) (Art. oder Red.)
    1 S.
  Rüdiger Sturm
    Bemmann, Stein und Flöte (1984) (D) (Rezension)
    1 S.
  Rüdiger Sturm
    Bradbury, Löwenzahnwein (1984) (D) (Rezension)
    1 S.
  Rüdiger Sturm
    Reamy, Blinde Stimmen (1984) (D) (Rezension)
    1 S.
  Hugh Walker
    Umleitung in einen Alptraum (1984) (D)
    4 S.
  Carna Zacharias
    Sehnsucht im Blick (1984) (D) (Art. oder Red.)
    2 S.